stormvogel1.jpgstormvogel2.jpgstormvogel3.jpgstormvogel4.jpgstormvogel5.jpg

Reglementen

Hieronder vindt u de verwijzing naar het 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING “DE RESIDENTIE”

 

REGLEMENT VOOR DE HAVEN EN HET HAVENTERREIN VAN DE WATERSPORTVERENIGING “DE RESIDENTIE”

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING “DE RESIDENTIE”

 

 

Artikel 1. Algemene bepalingen

 

1.  Het bestuur stelt voor de pleziervaartuigen van (aspirant) leden een ligplaatsenplan en een stallingsplaatsenplan vast. De ligplaatsen en stallingsplaatsen worden toe‑ en aangewezen door het bestuur met inacht­neming van de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement en het Reglement voor de Haven en het Haventerrein. Het bestuur kan nadere voor­waarden stellen.

 

2.  Bij verandering van pleziervaartuig en/of van adres van een (aspirant) lid wordt hiervan terstond schrif­telijk mededeling gedaan aan het bestuur. Bij verandering van pleziervaartuig beslist het be­stuur over het al of niet toewijzen van dezelfde of een andere lig­plaats­­­ of wordt het (aspirant) lid op de wachtlijst geplaats.

 

3.  Het opzeggen van een zomerligplaats voor het volgende jaar dient schriftelijk te geschieden vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar. Een winterstallingsplaats (met plaats garantie) dient ieder jaar voor 15 september opnieuw te worden aangevraagd.

 

Artikel 2. Aanvraag lidmaatschap, ligplaats, stallingsplaats

 

1.  Het verzoek tot toelating tot het lidmaatschap geschiedt met gebruikmaking van een door het secreta­riaat beschikbaar gesteld formulier, waar­op dient te worden vermeld en bijgesloten:

a. naam, voornamen, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en beroep van de aanvrager en/of de partner;

b. kopie van het identiteitsbewijs en recente foto’s van het pleziervaartuig;

c. naam, type en afmetingen van het pleziervaartuig van de aanvrager, waarvoor een lig­plaats en/of een winterstallingsplaats wordt gewenst;

d. verklaring de verplichtingen als genoemd in artikel 7, lid 5, van de statuten na te komen;

e. de handtekening van de aanvrager en/of de partner.

 

2.  Nadat het bestuur heeft besloten de aanvrager toe te laten als aspirant (gewoon of partner) lid wordt van het aspirant lid ver­wacht:

-   dat hij de verschuldigde bedragen voor contributie en liggeld en/of stallingsgeld terstond betaalt;

-   dat hij kennisneemt van de inhoud van de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede van de besluiten van het bestuur en van de algemene ledenvergadering en dat hij schriftelijk mededeelt de statuten en reglementen te hebben gelezen en daarmee in te stemmen;

-   dat hij zich zoveel als mogelijk verdienstelijk maakt voor de vereniging;

-   dat hij zich als een goed beoefenaar van de watersport gedraagt;

-   dat zijn pleziervaartuig (inclusief de landvasten, etc.) zich in een ordentelijke en deugdelij­ke staat bevindt;

-   dat hij zijn lidmaatschapsverplichtingen en overige (financiële) verplichtingen nauwgezet nakomt.

 

3.  Het toewijzen aan een (aspirant) gewoon lid van het recht gebruik te maken van een ligplaats en/of een winterstallingsplaats, alsmede het vervallen en ontnemen van het recht van een (aspirant) gewoon lid gebruik te maken van de aan hem toegewezen ligplaats en/of winterstallingsplaats, is geregeld in het Reglement voor de Haven en het Haventerrein.

 

Artikel 3. Contributies, entreegelden, liggelden, stallingsgelden en tarieven

 

1.  De entreegelden voor gewone leden, de contributies voor (aspirant) gewone en partner leden, buitengewone leden en jeugdleden, de tarieven inzake liggelden, stallingsgelden, gastenliggelden, elektriciteitstarieven, enz. ­wor­den in geval van wijziging door de algemene ledenvergadering, als bedoeld in arti­kel 12 lid 3 van de statuten, voor het volgende verenigingsjaar vastgesteld.

 

2.  Entreegelden, contributies, liggelden en stallingsgelden zijn aan de vereniging verschuldigd en worden bij vooruitbeta­ling aan de penningmeester van de vereniging voldaan. Ereleden zijn geen contributie verschuldigd.

Jaarnota’s van het verschuldigde bedrag van (entreegeld en) contributie voor het komende jaar zullen in het algemeen door de penningmeester verzonden worden aan het einde van het lopende jaar  en dienen vóór 1 maart van het volgende jaar te zijn betaald. Het liggeld dient te zijn voldaan vóór 15 april en het winterstallingsgeld vóór 15 oktober van het lopende verenigingsjaar. Betaling van de desbetreffende bedragen dient als reservering van een ligplaats of stallingsplaats.

Nieuwe aspirant gewone en partner leden voldoen het verschuldigde bedrag voor contributie en liggeld en/of stallingsgeld uiterlijk 14 dagen na de datum van de toegezonden rekening.

 

3.  Indien het aan de vereniging verschuldigde bedrag voor liggeld op 15 april, respectievelijk voor stallingsgeld op 15 oktober van het dan lopende verenigingsjaar, of voor nieuwe aspirant leden na 14 dagen, door de penningmeester niet is ontvangen, dan wordt het desbetreffende lid geen ligplaats, respectievelijk winterstallingsplaats toegewezen.

 

4.  Indien het aan de vereniging verschuldigde bedrag van (entreegeld en) contributie, na herinnering en vervolgens na aanmaning en verhoogd met 15% administratiekosten, na een tweede aanmaning en in gebreke stelling en verhoogd met € 25, niet binnen veertien dagen is voldaan, dan wordt door het bestuur de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau of een deur­waarder en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van het in gebreke zijn­de (aspirant) lid, in welk geval tevens het bepaalde over opzegging van het lidmaatschap in artikel 6, lid 6, of artikel 8, lid 1, sub c, van de statuten van toepas­sing is.

 

Artikel 4. Taakverdeling binnen het bestuur

 

1.  De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur, alsmede de algemene ledenvergaderingen. Bij zijn afwezigheid wordt hij vervangen door een ander bestuurslid.

 

2.  De voorzitter ziet toe op de naleving van de statuten en reglementen en draagt zorg voor de uitvoering van besluiten van de algemene ledenvergadering en het be­stuur, voor zover de uitvoering daarvan niet aan anderen is opgedragen. In het geval van een schriftelijke stemming in de algemene ledenvergadering benoemd de voorzitter de leden van het stembureau.

 

3.  De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en is bevoegd tot het doen van be­talingen, indien door de vereniging verplichtingen zijn aangegaan of indien aan de vereni­ging verplichtingen zijn opgelegd. Hij is belast met het controleren van de verzekeringsbewijzen van leden. Tevens voert de penningmeester, tezamen met de havencommissaris, de administratie van de eigendommen en het materieel van de vereniging.

 

4.  De penningmeester doet op de algemene ledenvergadering, als bedoeld in artikel 12 lid 2 van de statuten, verslag over de financiële toestand van de vereniging en legt aan de algemene ledenvergadering de jaarstukken, omvattend de balans en de staat van inkomsten en uitga­ven over het afgelopen verenigingsjaar, voor ter goedkeuring.

     De penningmeester legt op de algemene ledenvergadering in het najaar, als bedoeld in artikel 12, lid 3 van de statuten, de begroting voor het komende verenigingsjaar voor ter vaststelling.

 

5.  De secretaris voert de correspondentie, is belast met de ledenadministratie en het beheren van het archief. De secretaris  stelt de notulen op van alle vergaderingen, roept na­mens de voorzitter de vergaderingen bijeen en brengt op de algemene ledenvergadering, als bedoeld in artikel 12 lid 2 van de statuten, verslag uit omtrent de gang van zaken in het af­gelopen verenigingsjaar.

 

6.  De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de vereniging. Het dagelijks bestuur, alsmede de voorzitter en/of een ander lid van het dagelijks bestuur kan in spoedeisende gevallen voorlopige beslissingen nemen, met dien verstande, dat deze voorlopige beslissingen zo spoedig mogelijk dienen te worden bekrachtigd in een reguliere bestuursvergadering.

 

7.  De overige functies en taken worden door het bestuur onderling verdeeld.

 

8.  Het aangaan van verplichtingen c.q. het doen van aankopen door bestuursleden dient te geschieden binnen de vastgestelde begroting en met inachtneming van artikel 10, lid 2 en 3, van de statuten. Het bestuur kan aan bepaalde bestuursleden of aan bepaalde commissieleden bepaalde, schriftelijk vastgelegde, volmachten verlenen.

 

Artikel 5. Algemene ledenvergadering

 

1.  Het bestuur stelt voor de algemene ledenvergadering een agenda vast.

 

2.  De agenda voor de algemene ledenvergadering in het voorjaar, als bedoeld in artikel 12 lid 2 van de statu­ten, bevat onder andere de volgende agendapunten:

a. vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;

b. mededelingen van de voorzitter;

c. ingekomen stukken;

d. vaststelling jaarverslag van de secretaris over het afgelopen verenigingsjaar;

e. vaststelling financieel verlag van de penningmeester over het afgelopen verenigingsjaar;

f.  verslag kascommissie;

g. decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid en bestuur;

h. kiezen en (her)benoemen van de leden van het bestuur;

i.  kiezen en benoemen van leden voor de kascommissie;

j.  rondvraag.

 

3.  De agenda voor de algemene ledenvergadering in het najaar, als bedoeld in artikel 12 lid 3 van de statu­ten, bevat onder andere de volgende agendapunten:

a. vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;

b. mededelingen van de voorzitter;

c. ingekomen stukken;

d. vaststelling van de begroting voor het komende verenigingsjaar;

e. vaststelling van de entreegelden, contributies, liggelden, stallingsgelden en tarieven voor het komende verenigingsjaar;

f.  rondvraag.

 

4.  De voorzitter is bevoegd een algemene ledenvergadering tijdens die vergadering te verda­gen. Indien bij de bekendma­king van de verdaging de tijd en plaats van de verdaagde vergadering worden meegedeeld, kan de algemene ledenvergadering zonder nadere oproeping bijeen­ko­men.

 

5.  Blanco stemmen, onduidelijk uitgebrachte of ondertekende stemmen worden geacht niet gel­dig te zijn uitgebracht.

 

6.  Bij het staken van de stemmen over personen beslist het lot. Bij het staken van de stem­men over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

 

Artikel 6. Kascommissie

 

1.  De leden van de kascommissie, als bedoeld in artikel 12 lid 8 van de statuten, worden door de algemene ledenvergadering benoemd voor een periode van drie jaren. De kascommissie bestaat uit drie leden, die lid zijn van de vereniging en geen deel uitmaken van het bestuur. Elk jaar treedt het langstzittende lid van de kascommissie af en benoemt de algemene ledenvergadering een nieuw lid van de kascommissie.

 

2.  De kascommissie onderzoekt de financiële verantwoording en de jaarstukken van de pen­ningmeester over het afgelopen verenigingsjaar en brengt van haar bevindingen een kort schriftelijk verslag uit aan het bestuur en aan de algemene ledenvergadering, als bedoeld in artikel 12 lid 2 van de statuten. De kascommissie komt daar­toe tenminste twee maal per jaar bijeen.

 

Artikel 7. Vergaderingen van het bestuur

 

1.  De voorzitter roept een vergadering van het bestuur (en van het dagelijks bestuur) bijeen zo dik­wijls hij dit wen­selijk acht, doch tenminste zes maal per jaar.

 

2.  Indien tenminste drie leden van het bestuur schriftelijk of digitaal een daartoe strekkend verzoek bij de voorzitter hebben ingediend, is deze verplicht binnen vier weken na ont­vangst van dit ver­zoek een vergadering van het be­stuur te beleggen.

 

3.  De oproeping voor een vergadering van het bestuur geschiedt tenminste één week voor de dag van de vergadering en moet de agenda vermelden, welke door de voor­zitter is vastge­steld.

 

4.  In de vergadering van het bestuur kunnen geen geldige besluiten wor­den ge­no­men, tenzij tenminste de meerderheid van de zittende leden van het bestuur aanwezig is.

 

5.  In een vergadering van het bestuur worden besluiten bij meerderheid van stem­men geno­men. Bij staking van de stem­men in een vergadering van het bestuur beslist de voorzitter.

 

6.  De vergaderingen van het bestuur worden genotuleerd door de secretaris.

        

Artikel 8. Commissies

 

1.  Het bestuur kan zich laten bijstaan door de navolgende Commissies:

     -  de Technische commissie bestaande uit een bestuurslid en de havencommissaris, al of niet (tijdelijk) aangevuld met een aantal door het bestuur benoemde leden, die het bestuur  adviseert over en assisteert bij de dagelijkse gang van zaken in en om de jachthaven en op de haventerreinen, alsmede bij het beheer van en het toezicht op de eigendommen en het materieel van de vereniging;

     -  de Werf- en havencommissie bestaande uit een bestuurslid en de havencommissaris, al of niet (tijdelijk) aangevuld met een aantal door het bestuur benoemde leden, die het bestuur adviseert over en assisteert bij de gang van zaken bij het hellingen van pleziervaartuigen en bij de winterstalling op de haventerreinen van de vereniging;

     -  de Evenementencommissie bestaande uit drie door het bestuur benoemde leden, al of niet (tijdelijk) aangevuld met een aantal door het bestuur benoemde leden, die belast is met het organiseren van de evenementen en activiteiten van de vereniging;

     -  de Clubhuiscommissie bestaande uit drie door het bestuur benoemde leden, al of niet (tijdelijk) aangevuld met een aantal door het bestuur benoemde leden, die belast is met het beheer en het gebruik van het Clubhuis en de daarin aanwezige zaken;

     -  de Redactiecommissie bestaande uit drie door het bestuur benoemde leden, al of niet (tijdelijk) aangevuld met een aantal door het bestuur benoemde leden; de Redactiecommissie draagt - in overleg met het bestuur - zorg voor de inhoud en de uitgave van het clubblad, voor de website, alsmede voor de automatiseringszaken van de vereniging.

 

Artikel 9. Reglementen

 

1.  De reglementen worden vastgesteld op grond van artikel 13 lid 2 en 3 van de statuten.

 

2.  De vereniging kent de navolgende reglementen:

-   Huishoudelijk Reglement;

-   Reglement voor de Haven en het Haventerrein (Havenreglement);

-   Bestuursreglement voor het Clubgebouw.

Voor zeilwedstrijden gelden de reglementen vastgelegd door het Watersportverbond. De uitspraken van de wedstrijdcommissie zijn bindend.

 

Artikel 10. Verplichte havenwerkdagen (werkzaamheden in en om de haven)

 

1.  Alle (aspirant) leden en buitengewone leden, die in welke vorm dan ook gebruik maken van de faciliteiten van de vereniging, zijn verplicht deel te nemen aan de havenwerkdagen (werkzaamheden in en om de haven) en het door de algemene ledenvergadering vastgestelde aantal uren onderhoudswerkzaamheden aan de eigendommen van de vereniging in en om de haven en op de haventerreinen te verrichten. Voor die (aspirant) leden en buitengewone leden, die om bijzondere redenen niet aan deze verplichting kunnen voldoen kan,  in overleg met het bestuur, door het bestuur een speciale regeling worden getroffen of ontheffing worden verleend.

     Vrijgesteld van deelname aan de havenwerkdagen (werkzaamheden in en om de haven)  zijn die (aspirant) leden en buitengewone leden, die anderszins door het bestuur aanvaard werk verrichten ten behoeve van de vereni­ging, of die door het bestuur zijn vrijgesteld.

 

2.  Het bestuur bepaalt jaarlijks op welke dagen gedurende het gehele jaar havenwerkdagen (werkzaamheden in en om de haven) worden gehouden en stelt aard en omvang van de uit te voeren werkzaamheden vast.

 

3.  De (aspirant) leden en buitengewone leden ontvangen tijdig het rooster voor werkbeurten c.q. deelname aan de vastgestelde havenwerkdagen (werkzaamheden in en om de haven) door middel van publicatie ervan in het clubhuis, in het clubblad en op de website van de vereniging.

 

4.  Een havenwerkdag wordt gehouden van 09.00 uur tot 17.00 uur, onderbroken door de ge­bruikelijke pauzes.

 

5.  Wanneer een (aspirant) lid of buitengewoon lid is verhinderd aan de voor hem vastgestelde werkbeurt c.q. havenwerkdag (werkzaamheden in en om de haven) deel te nemen, dan meldt hij dit tijdig aan het bestuur en be­paalt het bestuur in overleg met het desbetreffende (aspirant) lid of buitengewoon lid een vervangende werkbeurt ­ en/of vervangende werk­zaamheden.

 

6.  Bij de werkverdeling, die op de werkdag geschiedt, wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de vaardigheden en de lichamelijke conditie van de deelnemers. Alle deelnemers worden geacht voorzieningen te treffen en/of maatregelen te nemen ten behoeve van de veiligheid van zichzelf en van anderen en bij de uitvoering van de werkzaamheden gepaste voorzich­tig­heid te betrachten.

De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of zaken, die door een deelnemer bij het uitvoeren van de werkzaamheden wordt veroor­zaakt of toegebracht.

 

7.  Gereedschap en materialen ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden worden  door de vereniging beschikbaar gesteld. Leden, die in het bezit zijn van speciaal ge­reedschap, dat noodzakelijk is om bepaalde werkzaamheden te kunnen verrichten, worden verzocht zich daarvan te bedienen bij de uitvoering van die werkzaamheden.

 

8.  Indien een (aspirant) lid of een buitengewoon lid, na daartoe te zijn gemaand, zonder aanvaardbare reden niet voldoet aan de verplichting tot deelname aan de verplichte werkbeurten c.q. havenwerkdagen (werkzaamheden in en om de haven), dan wordt hem voor de eerste keer een ‘boete’ ten bedrage van € 45,- in rekening gebracht.

     In het geval hij een tweede keer in gebreke blijft, dient hij een ‘boete’ te betalen ten bedrage van € 90,- en bij een derde keer een ‘boete’ ten bedrage van € 180,-.

     Het voldoen van de boetebedragen, ontslaat het desbetreffende (aspirant) lid of buitengewoon lid niet van het alsnog voldoen aan de verplichting tot het vervullen van de werkbeurten.

 

9.  Indien het desbetreffende (aspirant) lid of buitengewoon lid volhardt in het niet voldoen aan de verplichte werkbeurten c.q. havenwerkdagen (werkzaamheden in en om de haven) of indien betrokkene het bedrag van de ‘boete(s)’ niet binnen vier weken aan de vereniging betaald heeft, dan wordt zijn lidmaatschap beëindigd door schriftelijke opzegging door het bestuur op grond van artikel 6, lid 6 van de statuten of tegen het einde van een verenigingsjaar op grond van artikel 8, lid 1, sub c, van de statuten.

 

Artikel 11. Vlag van de vereniging

 

De vlag van de vereniging is driehoekig, horizontaal gedeeld in twee gelijke vlakken, waarvan het bovenste deel geel en het onderste deel groen gekleurd is. Links, uit het midden bevindt zich een rode, rechtopstaande hoofdletter ‘R’.

 

Artikel 12. Donateurs en sponsors

 

1. Een donateur is een natuurlijke persoon, die jaarlijks een bepaalde financiële of materiële bijdrage levert aan de vereniging. Donateurs kunnen worden uitgenodigd deel te nemen aan bepaalde (feestelijke) activiteiten van de vereniging.

 

2. Een sponsor is een rechtspersoon, die jaarlijks een bepaalde financiële of materiële bijdrage levert aan de vereniging. Het bestuur bepaalt in overleg met een sponsor welke tegenprestatie van de vereniging verwacht kan worden.

 

Artikel 13. Slotbepaling

 

In gevallen, waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur en legt daar­over verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

 

 

Aldus vastgesteld en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering, gehouden op 20 mei 2016 te Aalsmeer.

 

w.g. voorzitter                  : R. Langezaal

w.g. secretaris                  : M. Houtlosser

w.g. penningmeester  : P.J. Akkerboom